สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น รพ.สต.ศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-03-2563 403 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น รพ.สต.ศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)