ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการจ้างงานคนพิการ ปี 2563

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-02-2563 544 ดาวน์โหลดเอกสาร