แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับอาวุโส (เจ้าพนักงานสาธารณสขุ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)เพื่อยื่นความประสงค์ดำรงตำแหน่งตามเอกสารแนบ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-01-2563 950 ดาวน์โหลดเอกสาร