ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 20-12-2562 1153 ดาวน์โหลดเอกสาร