แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-11-2562 1081 ดาวน์โหลดเอกสาร