สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยแพทย์ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-10-2562 904 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ