ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับร้าชการกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 26-09-2562 1486