ประกาศบัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ 23-09-2562 1495 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  บัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาจังหวัดสุรินทร์

.                                                                                                                                         .

          ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศบัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงบัญชีรายการและราคาอ้างอิงยา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และราคาในปัจจุบัน

          ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศบัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถานบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ บัญชีรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอื่น ให้ยึดตามประกาศเดิม

                             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562