ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 12-09-2562 520