สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื็นและแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-09-2562 730

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื็นและแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ  สำหรับ รพ.สต.ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง