สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-09-2562 675

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง