สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ฝ้า ระบบไฟฟ้า รพ.สต.ในอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-09-2562 683

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ฝ้า ระบบไฟฟ้า รพ.สต.ในอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)