สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน รพ.สต.สาโรช อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 21-08-2562 799

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน รพ.สต.สาโรช อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง