สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-07-2562 534

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง