สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (พร้อมตกแต่ง) สำนัก

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 13-06-2562 296 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (พร้อมตกแต่ง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)