ประกาศรับสมัครประกวดคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 16-05-2562 870 ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการประกวดคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ    ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน อย่างเหมาะสม มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน  และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้