สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย รพ.สนม จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-05-2562 536

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย รพ.สนม จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง