สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ thermal ไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุริทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-04-2562 602

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ thermal ไม่น้อยกว่า A4 โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุริทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง