แจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี2562

ดนัย ปานทอง 19-04-2562 1042

เรียน ผู้อำนวยการ รพศ./รพท./รพช./สสอ. ทุกแห่ง
          สสจ.สุรินทร์ ขอแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 มาเพื่อทุกหน่วยงานทราบและภือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)