รับสมัครบุคคลเข้ารับการประกวดคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จ.สุรินทร์ ปี 2562

ดนัย ปานทอง 04-04-2562 1107 ดาวน์โหลดเอกสาร

              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการประกวดคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1. คปสอ. พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ในกลุ่มตำแหน่งแพทย์ดีเด่น, ทันตแพทย์ดีเด่น, เภสัชกรดีเด่น, นักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น, สหวิชาชีพดีเด่น, สายสนับสนุนดีเด่น, ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการดีเด่น และลูกจ้างชั่วคราว/ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขดีเด่น กลุ่มตำแหน่งละ 1 คน และจัดทำสรุปข้อมูลผู้สมัครฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. ผู้ที่รับการพิจารณาคัดเลือกฯ จาก คปสอ. จัดทำรูปเล่มปกอ่อนแบบประวัติและผลงาน (แบบ 1) ผ่านผู้บังคับบัญชารับรอง จำนวน 8 เล่ม และแบบประเมิน (แบบ 2) ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้คะแนน จำนวน 1 ฉบับ ส่งเอกสารที่ งานพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และส่ง File แบบประวัติและผลงาน (แบบ 1) ที่ Email: sakaow77@hotmail.com

3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในหน่วยงาน หากมีบุคลากรประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือผู้บริหาร หน่วยงาน เห็นควรเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่นับรวมในโควตาที่ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) พิจารณาคัดเลือกฯ สามารถส่งรายละเอียดตามใบสมัครฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมจัดทำรูปเล่มปกอ่อนแบบประวัติและผลงาน (แบบ 1) ผ่านผู้บังคับบัญชารับรอง จำนวน 8 เล่ม และแบบประเมิน (แบบ 2) ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้คะแนน จำนวน 1 ฉบับ ส่งเอกสารที่ งานพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และส่ง File แบบประวัติและผลงาน (แบบ 1) ที่ Email: sakaow77@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 044-518402-5 ต่อ 220 หรือ 089-8459511