การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์”

ดนัย ปานทอง 09-01-2562 645 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุก กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

       ด้วยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้วให้เป็นผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) อีกทั้งสามารถเขียนผลงานจากงานประจำให้เป็นผลงานวิจัย (R2R) เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำการวิจัยให้เกิดการทำงานวิจัยร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้กำหนดจัดอบรม 3 ครั้ง ดังนี้

       ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

       ในการนี้ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน จำนวน 1-3 คน สสอ.แห่งละ 3 คน (จากสสอ. 1 คน, รพ.สต. 2 คน) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องสามารถเข้าอบรมได้ครบทั้ง 3 ครั้ง โดยส่งแบบตอบรับเข้าอบรมพร้อมผลงานที่จะพัฒนาเป็นผลงานวิจัย (R2R) เชิงสร้างสรรค์ ไปยังงานพัฒนาบุคลากร ทาง E - mail :surin.youngresearch@gmail.com ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมข้อมูลผลงานที่จะพัฒนาเป็นผลงานวิจัย(R2R)เชิงสร้างสรรค์และนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note book) มาด้วย รายละเอียดตามที่แนบมานี้