เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ดนัย ปานทอง 28-02-2556 668 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผอ.รพ./สสอ./และผู้สนใจทุกท่าน

เทคนิคการแก้ไขปัญหาอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 ระยะที่ 1 "การแก้ไขปัญหาอัตรากำลังคน" ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.2556 ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณ ร.ร.ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์