แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณการตรวจพิสูจน์ ปี 2560 โดย งานยาเสพติด สสจ.สุรินทร์

ดนัย ปานทอง 14-02-2560 606

 ระเบียบการเบิก- จ่ายค่าตอบแทนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2560

https://www.youtube.com/watch?v=KeS6TjtxFj4&feature=youtu.be