ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “แสวงหาความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์กรในระดับนานาชาติ”

ดนัย ปานทอง 20-11-2560 673 ดาวน์โหลดเอกสาร

 เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์
        ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แสวงหาความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์กรในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และแจ้งชื่อที่งานวิจัยฯ สสจ.สุรินทร์ อย่างช้าภายใน 21 พฤศจิกายน 2560