ขอเชิญประชุม เรื่อง การสัมมนา “เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์”

ดนัย ปานทอง 07-08-2560 650 ดาวน์โหลดเอกสาร

 เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์         

        ตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒560 (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23 – 27  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพนั้น และได้กำหนดให้มีการเปิดงานภาคการประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2560  เวลา09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม World Ballroom และการประชุมขนาดกลางในหัวข้อเรื่อง การสัมมนา “เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์”ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
        ในการนี้ วช.ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามวันที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานและกรุณาปฏิบัติตามเอกสารแนะนำการลงทะเบียน เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วให้จัดพิมพ์บัตรที่ระบุบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแลดงสิทธิ์ในการเข้าประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที