ขอเชิญประชุมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

ดนัย ปานทอง 07-07-2560 800 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผอก.รพศ.,รพท.,รพช.และ สสอ.ทุกแห่งงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.สุรินทร์ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนฯ ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 10060/2560
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน รพ.สต. ในวันที่ 11-12 กค.2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีผไท สสจ.สุรินทร์
          ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ข้างต้น
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ต่อไป


หมายเหตุ 1.หนังสือฉบับจริงจะดำเนินการส่งตามภายหลัง
                 2.อำเภอใดที่ยังไม่ส่ง opd card ขอให้นำมาในวันประชุมด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ