ขอเชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากระบบรายงาน Health Data Center โดยใช้โปรแกรม eh

ดนัย ปานทอง 08-06-2560 655 ดาวน์โหลดเอกสาร

 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง

          ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากระบบรายงาน Health Data Centerโดยใช้โปรแกรม eh ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

           ในการนี้ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
           รายละเอียดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

** หมายเหตุ  จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมในภายหลัง **


งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    สสจ.สุรินทร์
        โทร.044-518402 ต่อ 232