ประกาศกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ 2562

ดนัย ปานทอง 20-12-2561 1202 ดาวน์โหลดเอกสาร

          ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและกำหนดเป็นกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุรินทร์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

          บัดนี้ คณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้ไข บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงขอยกเลิกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เรื่องบัญชีรายการยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และประกาศใช้กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                           ประกาศ ณ วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2561