ประกาศแก้ไขราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS

ดนัย ปานทอง 20-11-2561 740 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง  แก้ไขราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS

.                                                . 

                   ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศบัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัดพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และราคาในปัจจุบัน

          ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศแก้ไขราคาอ้างอิงค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมระบบ PACS ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถานบริการ รายละเอียดดังนี้

ขนาดโรงพยาบาล

รูปแบบเครื่อง

ราคาอ้างอิง

90 เตียง ขึ้นไป

DR

45,000

CR

28,000

60 เตียง

CR

26,000

30 เตียง

CR

22,000

ทั้งนี้ บัญชีรายการและราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ยึดตามประกาศเดิม

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่   19  พฤศจิกายน 2561