สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-09-2565 28

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานที่ได้จัดสรร  ดังนี้
                 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว  ตำบลหนองบัว  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
                 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงมูล  ตำบลหนองบัว  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
                 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรุน  ตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์
                 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวาสินรินทร์  ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์
  จังหวัดสุรินทร์