สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต. จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-09-2565 36

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต. จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานที่ได้จัดสรร ดังนี้
                  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน   ตำบลด่าน    อำเภอกาบเชิง   จังหวัดสุรินทร์
                  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร  ตำบลด่าน   อำเภอกาบเชิง   จังหวัดสุรินทร์
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระทอง   ตำบลแนงมุด  อำเภอกาบเชิง   จังหวัดสุรินทร์
                  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์  ตำบลโคกตะเคียน  อำเภอกาบเชิง          จังหวัดสุรินทร์
                  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด  ตำบลคูตัน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์
                  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล  ตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง   จังหวัดสุรินทร์