ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก สำหรับการปาฐกถา "วีกิจ วีรานุวัตติ์ และ Presidential Lecture" ประจำปีพุทธศักราช 2566

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 21-09-2565 240 ดาวน์โหลดเอกสาร