ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 12-09-2565 61 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดกของหลักสูตรได้ที่ www.snmri.go.th