สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.โชคเหนือ.ต.โชคเหนือ..อำเภอ.ลำดวน.. จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-09-2565 48 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.โชคเหนือ.ต.โชคเหนือ..อำเภอ.ลำดวน.. จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง