ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Transformation) ของกระทรวงสาธารณสุข"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-09-2565 86 ดาวน์โหลดเอกสาร