ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 14

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 30-08-2565 22 ดาวน์โหลดเอกสาร