ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ (Innovation Practices) และหลักสูตรด้านยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportataion) ทั้งหมด 6 หลักสูตร

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 18-08-2565 86 ดาวน์โหลดเอกสาร