ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-08-2565 70 ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว

จังหวัดสุรินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว