ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2565 และการรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-08-2565 64 ดาวน์โหลดเอกสาร