ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 02-08-2565 167 ดาวน์โหลดเอกสาร