ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP)การพิจารณาผลการการประกาศผู้ชนะวิธี e-Bidding" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 25-07-2565 39 ดาวน์โหลดเอกสาร