ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก (แบบเลขที่ 9517) ความยาว 160 เมตร โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 12-07-2565 185 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก (แบบเลขที่ 9517) ความยาว 160 เมตร โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 5,722,400 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสังขะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565