ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-07-2565 141 ดาวน์โหลดเอกสาร

จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)