ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไมให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 07-07-2565 173 ดาวน์โหลดเอกสาร