ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 07-07-2565 157 ดาวน์โหลดเอกสาร