ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 07-07-2565 121 ดาวน์โหลดเอกสาร