ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 07-07-2565 89 ดาวน์โหลดเอกสาร