ประชาสัมพันธ์การอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน (ไป-กลับ) เพื่อพัฒนาจิต เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 62

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 07-07-2565 176 ดาวน์โหลดเอกสาร