ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 01-07-2565 123 ดาวน์โหลดเอกสาร