ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) จำนวน 5 โครงการ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 30-06-2565 140 ดาวน์โหลดเอกสาร

1.บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร รพ.สต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1 หลัง

2. บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร รพ.สต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 1 หลัง

3. อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร รพ.สต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 1 หลัง

4. อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร รพ.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 1 หลัง

5. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลชุมชน จ.สุรินทร์ 2 คัน